POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja 4.0

Polityka prywatności

 

I.DANE OSOBOWE

 

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest
w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

 1.  Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

1) My, BIELMAR, administrator - Zakłady Tłuszczowe „BIELMAR” Sp. z o.o., z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63 wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 49583 NIP: 547-01-68-857 Regon: 070487588 wysokość kapitału zakładowego: 4.661.000,00 zł.

2) Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez BIELMAR

 

 1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Tłuszczowe „BIELMAR” Sp. z o.o.
 z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób uzyskujących możliwość wejścia na teren naszego zakładu, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 

 1. W jakich celach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.

2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.


3) Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług,
b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.,
c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w tym windykacji należności,
d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji
(np. komunikatorów internetowych itd.),
e) nawiązywaniu kontaktu telefonicznego,
f) inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych,
g) prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,
h) prowadzeniu monitoringu wizyjnego naszego zakładu (zakładów) – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego (ich) terenie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.

W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: (i) działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu, zaś (ii) zapis z monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

4) niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.).

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

 

 1. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność z właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 

 1. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:


1) podmioty przetwarzające, w tym:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
b) podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,
c) osoby realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),
d) podmioty zajmujące się windykacją należności na nasze zlecenie, osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.

 

2) inni administratorzy, w tym:
a) organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
b) spółki powiązane z nami,
c) importerzy pojazdów,
d) inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,
e) nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Niektóre Państwa dane osobowe, które są przetwarzane w obrębie naszych systemów informatycznych, mogą być z przyczyn technicznych przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w oparciu o zawarte umowy, które obejmują usługę hostingu. W takim wypadku, dane te są każdorazowo zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Państwu szereg praw, które szanujemy i realizujemy zgodnie w zasadami określonymi w RODO:

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

1) dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),

Mają Państwo prawo żądać od nas potwierdzenia, czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są, to uzyskać informacje m.in. w jakim celu je przetwarzamy, w jakim zakresie, jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych, jak długo zamierzamy to robić.

2) sprostowanie (poprawienie) danych,

W sytuacji, gdy dane są nieaktualne, niekompletne lub zostały błędnie zarejestrowane mogą się Państwo zwrócić do nas o ich sprostowanie. Sprostowanie danych należy rozumieć jako element ich zabezpieczenia, gdyż np. w przypadku posiadania przez nas nieaktualnego adresu do korespondencji istnieje ryzyko przekazania informacji kierowanych do Państwa w niepowołane ręce.

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),

Prawo to może być realizowane jedynie na żądanie osoby fizycznej, której dane dotyczą i tylko w sytuacjach wymienionych w art. 18 RODO.
Ograniczeniem przetwarzania powinny zaś zostać objęte dane wskazane w przesłanym żądaniu.

4) usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),

Każda osoba, której dane przetwarza administrator ma prawo żądać, aby jej dane zostały usunięte. Należy pamiętać o tym, że prawo to nie jest prawem bezwzględnym - określono przypadki, w których Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Prawo to przysługuje zawsze, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania

5) przeniesienie danych do innego administratora,

Na Państwa wniosek jesteśmy zobowiązani do zebrania wcześniej uzyskanych od Państwa danych i przekazania ich Państwu w ustrukturyzowanym pliku lub przesłania danych bezpośrednio do innego administratora danych. Prawo do przeniesienia danych przysługuje jeśli zawarliśmy z Państwem umowę lub przetwarzamy dane na podstawie zgody.

6) wnieść sprzeciw,

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, natomiast jeśli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy, iż wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7) niepodleganie decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

W przypadku podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowania danych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania chyba, że przetwarzanie to odbywa się na warunkach określonych w art.22 ust 2 RODO.

8) odwołanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, kiedyproces przetwarzania danych osobowych oparty jest o dobrowolnie udzieloną zgodę).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Opracowaliśmy formularz zgłoszeniowy wniosku o realizację praw, z którego mogą Państwo skorzystać składając wniosek.

 

Wniosek o realizację praw - formularz do pobrania.

Wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 7 oraz 15-22 RODO.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.bielmar.com.pl

 

 1. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub listownie pod następującymi adresami:

 

Zakłady Tłuszczowe „BIELMAR” sp. z o.o.
Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”
email: daneosobowe@bielmar.com.pl

 

 

II. POLITYKA COOKIES - PLIKI COOKIES

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie, czyli ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego.

 

Pliki cookie ze względu na funkcjonalność można podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • wymagane (niezbędne) - służą do prawidłowego działania strony i zapewnienia zabezpieczeń. Nie możesz ich wyłączyć, bo po wyłączeniu nasza strona nie będzie poprawnie działać,
 • funkcjonalne (statystyczne, reklamowe) - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu, „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu, zbieranie informacji statystycznych o odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Pliki cookie funkcjonalne.

Poza cookie wymaganymi niektóre nasze strony www mogą wykorzystywać pliki cookies funkcjonalne.

Sam możesz zdecydować, czy przeglądarka internetowa, z której korzystasz, będzie akceptować pliki cookie czy nie. Możesz usunąć zapisane pliki cookie na swoim urządzeniu - wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuniesz wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Pamiętaj jednak, że niektóre funkcje stron internetowych mogą zostać ograniczone lub nawet zablokowane, jeżeli pliki cookie nie będą akceptowane.

Korzystając z tej strony możesz akceptować cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Jeżeli wyrazisz zgodę na śledzenie, Twoje dane będą przetwarzane w celu dopasowania ustawień strony internetowej, tworzenia spseudonimizowanych statystyk lub wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Wybierając „Przejdź do ustawień” zostaną Ci wyświetlone dodatkowe informacje o cookie i celach ich przetwarzania, wtedy możesz dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.

 

Pliki cookie funkcjonalne możemy przetwarzać w trzech podstawowych celach:

 • by analizować statystyki ruchu na stronie,
 • kierować do Ciebie reklamy w innych miejscach w internecie,
 • żeby używać wtyczek społecznościowych.

 

Na naszej Stronie Internetowej, która wykorzystuje pliki cookie możesz zarządzać swoimi ustawieniami cookie, tak by bez naszej wiedzy i ingerencji np. wycofać lub wyrazić ponownie zgody na poszczególne grupy narzędzi których na niej używamy. Więcej informacji o tym jak zarządzać ustawieniami cookie na stronie www którą odwiedzasz, znajdziesz w Polityce prywatności zamieszczonej na tej stronie.

 

Pliki cookie Stron Trzecich.

Na niektórych naszych stronach wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube, Facebook, Instagram.

Jeżeli nie obejrzysz tego rodzaju treści, na Twoim urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich.

 

Jeżeli przejdziesz na stronę internetową strony trzeciej, podlegać będziesz odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w związku z plikami cookie.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w związku z plikami cookie oznaczonych jako „wymagane” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe wyświetlanie naszych serwisów internetowych. W przypadku plików cookie oznaczonych jako „funkcjonalne” podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: https://bielmar.pl/rodo/polityka-prywatnosci